Convocatoria del VIII Premio «Crims de Tinta» – Editorial La Magrana-RBA

 

[Cultura – Literatura] 

 

Con motivo de celebrarse en 2015 el 40 aniversario de La Magrana y siendo uno de los objetivos de la editorial potenciar la colección de novela negra y policíaca «La Negra», RBA-La Magrana pone especial interés en esta convocatoria de Crims de Tinta para que sea el galardón emblemático del crecimiento de este género en catalán.

«La Negra», es la colección viva del género más amplia del panorama editorial catalán y quiere dar salida a la explosión de autores de este género que están viviendo en Catalunya.

El Premio fue instituido en 2008 por el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, y ha estado este Departamento quien la ha convocado en las cinco ediciones precedentes. Dado que las circunstancias actuales han impedido que esta convocatoria se realizara en el año 2013, se ha acordado con el Departament d’Interior que RBA se encargará en adelante de convocar y dotar el Premio Crims de Tinta.

Con el cambio de diseño de la colección se ha reeditado La mala dona, de Marc Pastor (2008), ganadora de la primera edición del Premio, éxito internacional que ha sido traducido a 10 idiomas.

Los ganadores de las cinco convocatorias anteriores fueron Marc Pastor con La mala dona, Carles Quílez con La solitud de Patrícia, Teresa Solana con Negres tempestes, Agustí Vehí con Quan la nit mata el dia, y Andreu Martín con Societat negra.

El Premio Crims de Tinta tiene una dotación de 5.000 euros y la fecha límite para la presentación de originales es el 1 de diciembre de 2014.

 

Bases

1. Podràn optar al VIII Premi Crims de Tinta les novel·les de gènere negre, policíac o d’intriga escrites originalment en català. L’autor de la obra que es presenti al Premi garanteix expressament a RBA: a) L’autoria i absoluta originalitat de l’obra presentada al Premi; b) El caràcter inèdit de l’obra; c) Que l’obra no s’ha presentat a un altre premi o concurs que encara no s’hagi fallat i/o que no ha estat premiada anteriorment .

2. La dotació del Premi serà de 5.000 euros per al guanyador, quantitat que es pagarà en concepte de bestreta de drets d’autor per l’edició de l’obra premiada en forma de llibre, en qualsevol tipus de format o presentació, inclosos el de butxaca i l’e-book. La cessió dels drets a què es fa referència es duu a terme amb caràcter exclusiu, per a tots els països del món i en qualsevol llengua. RBA es compromet a publicar l’obra guanyadora sota el segell RBA La Magrana en el curs dels sis mesos següents a la concessió del Premi.

RBA es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible presentació de les seves obres, en un termini de seixanta dies a partir de l’anunci públic del veredicte.

3. El Premi s’atorgarà per votació d’un jurat format per cinc membres designats per RBA. Els noms del jurat corresponent al VIII Premi Crims de Tinta es faran públics abans que acabi el termini de lliurament d’originals. RBA es reserva el dret de modificar el jurat, que es designarà per a cada convocatòria.

4. El Premi Crims de Tinta tindrà periodicitat anual.

5. El Premi tindrà un únic guanyador, i es podrà declarar desert.

6. Les obres han de tenir una extensió mínima de 150 fulls (2.100 espais per full),  S’han de presentar dues còpies dels originals en DIN A4, mecanografiats a doble espai i a doble cara, perfectament llegibles i enquadernades, acompanyades de la versió digital de la novel·la en un CD.

Les obres es poden presentar amb pseudònim.

Les dades de l’autor han de figurar dins una plica a part identificada pel nom i cognoms de l’autor -o el pseudònim, si s’escau- i el títol de la novel·la. A dins hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor, el domicili, el telèfon i l’e-mail de contacte.

Alternativament, també es podrà presentar l’obra únicament en versió digital al correu electrònic premicrimsdetinta@rba.es indicant el nom i cognoms de l’autor, el domicili, el telèfon i l’e-mail de contacte.

Les obres es poden presentar amb pseudònim. 

7. El termini d’admissió d’originals acaba el 17 d’octubre de 2016 a les 14:00 hores. Els originals s’han d’enviar a nom de RBA Libros, S. A., Avda. Diagonal, 189, 08018 de Barcelona, o al correu electrònic premicrimsdetinta@rba.es, indicant que són per al VIII Premi Crims de Tinta.

8. El VIII Premi Crims de Tinta es fallarà el dijous 26 de gener de 2017 en el curs de BCNegra, la setmana de novel·la negra de Barcelona.

9. Els originals presentats al Premi en termini i amb la presentació correcta no es podran retirar abans que es faci pública la decisió del jurat.

10. Un cop adjudicat el Premi, els concursants podran retirar els originals a RBA Libros -prèvia trucada telefònica- a partir del dia laborable posterior a la concessió del Premi i durant el termini de 10 dies naturals. L’editorial podrà destruir els originals que no s’hagin retirat aquest termini i no respondrà en cap cas per la pèrdua d’algun original.

11. RBA Libros no mantindrà correspondència amb els autors que es presentin al Premi ni facilitarà informació sobre la classificació i la valoració de las obres, ni ni abans ni després de la concessió del Premi.

12. La presentació al Premi implica l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases per part del concursant. Per qualsevol dubte, discrepància o reclamació que pugui suscitar-se amb la interpretació d’aquestes bases, les parts acorden sotmetre el conflicte que es plantegi al Tribunal Arbitral de Barcelona, i s’obliguen a complir el laude arbitral.

 

Premsa RBA Llibres

Directora Comunicació RBA 

 

Imagen cedida por SHIRA
Página de origen de la imagen: lecturalia.com